REGULAMIN

Postanowienia ogólne

 

Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa zasady funkcjonowania serwisu internetowego dostępnego pod adresem www.asroom.pl ; www.financeroom.pl ; www.eduroom.online ; www.beautyelevation.pl (dalej zwanego „Serwisem”) oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług elektronicznych (dalej zwanych „Usługami”).

 

Definicje

 

Na potrzeby niniejszego Regulaminu używa się następujących definicji:

 

Administrator: ASROOM SP. Z O.O. z siedzibą w Krakowie przy ul. Zamkniętej 10 lok 1.5, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia Wydział XI Gospodarczy KRS pod numerem KRS: 834331, NIP: 9452234907, REGON: 385827310, posiadająca kapitał zakładowy w kwocie: 10 000 PLN, adres poczty elektronicznej: biuro@asroom.pl, tel.: 698409740.

Użytkownik: Osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystająca z Usług.

Konto Użytkownika: Zbiór danych osobowych Użytkownika oraz innych informacji, zgromadzonych w systemie informatycznym Administratora, umożliwiający Użytkownikowi korzystanie z Usług.

Regulamin: Niniejszy regulamin.

Usługa elektroniczna: Usługa świadczona drogą elektroniczną przez Administratora na rzecz Użytkownika za pośrednictwem Serwisu.

Rodzaj i zakres Usług elektronicznych

 

Administrator świadczy za pośrednictwem Serwisu następujące Usługi elektroniczne:

 

Dostęp do treści Serwisu.

Możliwość korzystania z formularza kontaktowego.

Warunki świadczenia i zawierania umów o świadczenie Usług elektronicznych

 

Korzystanie z Usług elektronicznych jest nieodpłatne.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi dostępu do treści Serwisu zawierana jest na czas nieokreślony i ulega rozwiązaniu z chwilą zakończenia przez Użytkownika korzystania z Serwisu.

Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu Użytkownikowi korzystania z formularza kontaktowego zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą wysłania wiadomości albo zaprzestania jej wysyłania przez Użytkownika.

Do korzystania z Usług elektronicznych niezbędne jest posiadanie dostępu do Internetu oraz urządzenia końcowego umożliwiającego jego przeglądanie.

Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich.

Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym.

Użytkobiorcę obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

Tryb postępowania reklamacyjnego

 

Użytkownik może składać reklamacje dotyczące świadczenia Usług elektronicznych za pośrednictwem Serwisu:

pisemnie na adres Administratora: ASROOM SP. Z O.O., ul. Zamknięta 10 lok 1.5, 30-554 Kraków;

drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej Administratora: biuro@asroom.pl.

W reklamacji Użytkownik powinien podać:

swoje imię i nazwisko;

adres do korespondencji;

adres e-mail;

rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości;

żądanie Użytkownika.

Administrator rozpatrzy reklamację w terminie 14 dni od jej złożenia.

Odpowiedź Administratora w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail Użytkownika podany w zgłoszeniu reklamacyjnym lub w inny podany przez Użytkownika

Własność intelektualna

 

Wszystkie treści zamieszczone w Serwisie, w tym teksty, grafiki, zdjęcia, filmy, dźwięki, znaki towarowe oraz inne utwory podlegają ochronie prawnoautorskiej i są własnością Administratora lub osób trzecich, które udzieliły Administratorowi stosownych licencji.

Użytkownik nie jest uprawniony do wykorzystywania treści Serwisu w sposób inny niż do celów związanych z korzystaniem z Usług elektronicznych. W szczególności Użytkownik nie jest uprawniony do kopiowania, rozpowszechniania, modyfikowania ani wykorzystywania treści Serwisu w celach komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Administratora.

Postanowienia końcowe

 

Umowy zawierane za pośrednictwem Serwisu zawierane są zgodnie z prawem polskim.

W przypadku niezgodności jakiejkolwiek części Regulaminu z obowiązującym prawem, w miejsce zakwestionowanego przepisu Regulaminu zastosowanie mają właściwe przepisy prawa polskiego.

Administrator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w każdym czasie. O zmianach Regulaminu Administrator poinformuje Użytkowników poprzez zamieszczenie zmienionej treści Regulaminu w Serwisie.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 10.04.2024.

Dodatkowe informacje

 

Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników w celach związanych ze świadczeniem Usług elektronicznych, zgodnie z polityką prywatności dostępną pod adresem [adres polityki prywatności].

Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Użytkownik może skorzystać ze swoich praw, kontaktując się z Administratorem drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: biuro@as.dfirma.pl.

Użytkownik ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy RODO.

Scroll to Top