KLAUZULA INFORMACYJNA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH   

   

Zgodnie z art. 12 ust.1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016   r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”), Firma ASRoom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Krakowie 30-554 , ul. Zamknięta 10 lok 1.5 , , NIP: 9452234907 ,  (zwana dalej „ASRoom”), przedstawia podstawowe informacje dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych:   

ADMINISTRATOR DANYCH    

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma ASRoom sp.z o.o. z siedzibą w Krakowie ul. Zamknięta 10 lok 1.5.   

DANE KONTAKTOWE    

Z ASRoom można się  skontaktować w następujący sposób: elektronicznie na adres e-mail: biuro@asroom.pl pisemnie na adres: ASRoom 30-554 ul. Zamknięta 10 lok 1.5.  

CELE ORAZ PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA DANYCH   

PANI/PANA  DANE OSOBOWE SĄ PRZETWARZANE PRZEZ ASRoom W NASTĘPUJĄCYCH CELACH:   

 1. Zawarciu i realizacji umowy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).   
 2. Wypełnienia ciążących na ASRoom obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności z ustawy o usługach turystycznych (podstawa prawna: art. 6 ust.1 lit. c RODO).   
 3. Realizacji prawnie uzasadnionych interesów ASRoom, a w szczególności w celach marketingu i promocji produktów i usług ASRoom, w celach archiwalnych, dowodowych, statystycznych, sprawozdawczych, w celu dochodzenia roszczeń albo obrony przed nimi (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f  RODO).   
 4. W pozostałych przypadkach Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie na podstawie wcześniej udzielonej zgody, w zakresie i w celu wyrażonym w jej treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 9 ust. 2 lit. a RODO).   

OKRES, PRZEZ KTÓRY DANE OSOBOWE BĘDĄ PRZETWARZANE    

ASRoom BĘDZIE PRZETWARZAŁA PANI/PANA DANE OSOBOWE PRZEZ OKRES niezbędny do zrealizowania celów, dla których zostały zebrane tj.:   

 1. W zakresie realizacji zawartej z ASRoom umowy przez okres jej obowiązywania, a po tym czasie przez okres wynikający z przepisów prawa lub dla realizacji uzasadnionych interesów ASRoom, w tym dla zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń.    
 2. W zakresie realizacji obowiązku prawnego ciążącego na ASRoom przez okres i w zakresie wymaganym przez przepisy prawa.    
 3. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów ASRoom, o których mowa powyżej przez okres do czasu realizacji tych interesów lub wniesienia przez Panią/Pana sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.   
 4. W przypadku, gdy Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody do momentu wycofania przez Panią/Pana takiej zgody.   

ODBIORCY DANYCH    

PANI/PANA DANE OSOBOWE MOGĄ BYĆ UDOSTĘPNIANE PRZEZ ASROOM NASTĘPUJĄCYM KATEGORIOM   

ODBIORCÓW:   

 1. Podmiotom przewidzianym w ustawie , podmiotom uprawnionym do tego na mocy innych przepisów prawa, agentom, , ubezpieczycielom,  w zakresie, w jakim informacje te są niezbędne w związku z wykonywaniem umowy o świadczenie usług , sądom i prokuratorom oraz innym organom władzy publicznej w związku z toczącymi się postępowaniami.    

 

  

 1. Podmiotom przetwarzającym dane osobowe w imieniu i na rzecz ASRoom, w tym na podstawie ustawy o usługach turystycznych – tzw. podmioty przetwarzające.   
 2. Innym podmiotom współpracującym z ASRoom, o ile taki podmiot dysponuje Pani/Pana zgodą na udostepnienie mu takich danych.   

PRAWA OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ    

W ZWIĄZKU Z PRZETWARZANIEM DANYCH PRZEZ ASROOM, PRZYSŁUGUJĄ PANI/PANU NASTĘPUJĄCE PRAWA:    

 1. Prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do uzyskania informacji m.in. o kategoriach danych  i celach ich przetwarzania a także do uzyskania kopii Pani/Pana danych (art. 15 RODO).   
 2. Prawo do sprostowania  nieprawidłowych i uzupełnienia brakujących danych (art. 16 RODO).   
 3. Prawo żądania usunięcia danych – tzw. „prawo do bycia zapomnianym” (art. 17 RODO), w przypadku gdy:    
  1. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w inny sposób przetwarzane,   
  2. osoba, której dane dotyczą, cofnęła zgodę, na której opiera się przetwarzanie i nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,   
  3. osoba, której dane dotyczą, wnosi sprzeciw wobec przetwarzania,   
  4. dane osobowe były przetwarzane niezgodnie z prawem,   
  5. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego.   
 4. Prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych, tzn. wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych, stosownie do złożonego wniosku (art. 18 RODO) w przypadku gdy:    
  1. osoba, której dane dotyczą, kwestionuje prawidłowość danych osobowych,   
  2. przetwarzanie jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych osobowych, żądając w zamian ograniczenia ich wykorzystywania,   
  3. ASRoom nie potrzebuje już danych osobowych dla swoich celów, ale są one potrzebne osobie, której dane dotyczą, do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,   
  4. osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania – do czasu stwierdzenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie ASRoom są nadrzędne wobec podstaw sprzeciwu osoby, której dane dotyczą.   
 5. Prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO), co oznacza, iż niezależnie od praw wymienionych w niniejszym dokumencie może Pani/Pan w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez ASRoom w oparciu o prawnie uzasadniony interes ASRoom, w tym na potrzeby marketingu bezpośredniego. Sprzeciw jest dla ASRoom wiążący, chyba że ASRoom wykaże istnienie ważnych, prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą lub istnienie podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.   
 6. Prawo żądania przeniesienia danych przetwarzanych w sposób zautomatyzowany, gdy są one przetwarzane przez ASRoom na podstawie zgody lub umowy (art. 20 RODO), co oznacza iż ma Pani/Pan prawo żądać, by Pani/Pana dane osobowe zostały przesłane przez ASRoom bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe.   
 7. Prawo cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych, które są przetwarzane na podstawie zgody, przy czym prawo to pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.    
 8. Prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, o ile uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych odbywa się z naruszeniem RODO.   

Podanie danych osobowych do celów zawarcia i realizacji umowy z ASRoom ma charakter dobrowolny, jednakże konsekwencją niepodania tych danych będzie brak możliwości zawarcia i realizacji umowy z ASRoom. Konieczność podania danych osobowych może też wynikać z obowiązków nałożonych przez przepisy prawa, w takim przypadku niepodanie wymaganych danych może spowodować przeszkodę w realizacji umowy przez ASRoom. W przypadku, jeśli dane osobowe są zbierane na podstawie zgody, podanie tych danych jest dobrowolne